f

Volební program 2014

Titulek volebnho programu

Odrka volebnho programu  Bezpečnost        

 • Problematika bezdomovectví

Stop vykrádání kontejnerů na odpad důsledným postihováním přestupků páchaných osobami prohrabávající domovní odpad a bezdomovci a nekompromisním uplatňování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zejména té části umožňující za opakované přestupky uložit trest zákazu pobytu, dosáhneme omezení pohybu pochybných existencí po Řepích, a zamezíme tak kriminalitě spojené s jejich přítomností.

 

 • Sportem proti drogám a vandalismu

Zvýšením a zlepšením nabídky sportovního vyžití (víceúčelová hala na míčové hry, krytý bazén, letní sluneční louka s brouzdalištěm atd.) nabídneme alternativu trávení volného času potencionálně rizikovým skupinám mládeže a dospělých.

 

 • Městský kamerový systém – zřízení lokálního dohledového pracoviště

Posílení prevence páchání přestupků a trestných činů zajištěním nepřetržité služby na řepské služebně městské policie a sledováním a vyhodnocováním záběrů z řepských kamer městského kamerového systému přispějeme ke snížení kriminality. V současnosti existují jednotlivá monitorovací pracoviště na několika obvodních ředitelstvích Policie ČR, která kapacitně nestačí sledovat záběry kamer z Řep, vyhodnocuje se až záznam a to je pozdě.

 

 • Městská policie v ulicích – ne na služebnách

Budeme požadovat navýšení počtu strážníků městské policie tak, aby byla zajištěna hlídková činnost v noci a o víkendech, budeme trvat i na posílení denní hlídkové služby.

 

 • Podřídit městskou policii v Řepích místní radnici

Dnes městskou policii řídí primátor a mezi ním a vedením Prahy 17 stojí ředitel městské policie a Obvodní ředitelství městské policie v Praze 13. Vliv řepského starosty na práci městské policie v Řepích je proto minimální, to chceme změnit.

 

 • Vandalizmus a graffiti

Budeme prosazovat program na pomoc majitelům domů poškozovaných graffiti. Vlastníci a správci domů, kteří se do tohoto programu zaregistrují, získají pro svoji nemovitost protigraffitový nátěr a následný servis v podobě bezplatného odstraňování výtvorů sprejerů.

 

 • Výherní hrací automaty

Budeme prosazovat jednotnou regulaci heren na území Prahy. V Řepích již dnes nemáme nikde povoleny herny v blízkosti škol. Počet míst, kde mohou být provozovány herny, jsme snížili o více jak polovinu. Řešení problémů s gamblerstvím vidíme především na vládní úrovni než v nesystémových krocích jednotlivých pražských radnic. Podporujeme proto snahu vlády o regulaci, jako je např. snížení sázek u videoterminálů a soustředění těchto aktivit výhradně do kasin.

 

Odrka volebnho programu  Bydlení          

 • Program sociálního bydlení

- Pro sociálně znevýhodněné skupiny občanů Řep zajistíme dostupné sociální bydlení formou rozvoje již zavedeného programu ústupového bydlení.

- Zajistíme více startovacích bytů pro rodiny s dětmi. Změnou statusu uvolňovaných bytů rozšíříme nabídku startovacích bytů pro mladá manželství a rodiny s malými dětmi. Nabídku dále podpoříme omezenou výstavbou nových startovacích bytů, například v lokalitě Bílá Hora tak, aby v daném místě nedocházelo k nevhodnému zahušťování zástavby.

Bydlení pro seniory zajistíme v maximálním možném rozsahu v jejich současných domovech a rodinách pomocí rozvinuté terénní sociální péče. Pokud to v konkrétních případech z rodinných nebo zdravotních důvodů nebude možné, zajistíme pro tyto seniory péči v domově s pečovatelskou službou. Řepský domov s pečovatelskou službou se již projektuje a budeme prosazovat jeho urychlenou výstavbu. Než bude řepský domov postaven, budeme jednotlivé případy řešit spoluprací s hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi, které podobná zařízení již mají a provozují je.

Pro zdravotně postižené budeme dále rozvíjet a podporovat péči v bezbariérovém domě. Dále nabídneme rozšíření kapacit péče o nemocné a nemohoucí variabilním vyčleněním části kapacity připravovaného domu s pečovatelskou službou a jejím uzpůsobením pro lůžkovou péči v závislosti na potřebách řepských občanů a aktuálních možnostech financování těchto lůžek.

 

 • Dokončíme privatizaci obecních nájemních bytů

Vlastnictví celých domů nepřináší naší městské části očekávaný efekt dodatečného příjmu do rozpočtu naší městské části. Zisk z pronájmu obecních bytů se v minulém roce smrskl z očekávaných 42 mil. na 16 mil. Kč a rozpočet se s tím musel vyrovnat. Přičemž částku 16 mil. Kč lze získat úročením financí získaných prodejem zmíněných bytů pomocí konzervativních finančních nástrojů, např. dlouhodobých bankovních termínovaných vkladů. Proto je možno nabídnout k prodeji všechny byty ve správě naší městské části a nikoho nediskriminovat.

 

 • Podpora a rozvoj bydlení

Zajistíme pokračování a rozvoj programu na Podporu a rozvoj bydlení, v rámci kterého budeme pomáhat řešit problémy vlastníků a správců spojené s provozem a správou bytového fondu v Řepích. Toho dosáhneme například prosazením programu proti graffiti (viz bod Bezpečnost), právním poradenstvím, návrhem finančního grantu na pomoc při likvidaci azbestového potrubí vzduchotechniky bytových jader některých panelových domů, pomocí při pořízení dokumentace stávajícího stavu domu (většina SVJ a BD ji má nekompletní) atd.

 

 • Bytové domy spravované hl. m. Prahou

Budeme usilovat o získání bytových domů v katastru Řep, které jsou dnes ve správě hlavního města Prahy, a o jejich svěření naší městské části. Tyto domy bude také možno nabídnout k privatizaci současným nájemníkům.

 

 • Pomoc se snižováním nákladů na topení

Budeme nadále podporovat osvětu a přístup k informacím o levnějších variantách vytápění bytových domů, snižování spotřeby tepla a nákladů na topení. Proč platit centrálnímu dodavateli tepla cca 700 Kč za GJ, když ho umíme přímo v domech vyrobit o více jak 40 % až 50 % levněji.

 

 • Bytové poradenství pro občany Řep

Zřídíme poradenskou službu pro občany, kteří se neorientují v nabídce trhu s nájmy bytů, a pomůžeme jim zprostředkovat a zajistit odpovídající bydlení.

 

Odrka volebnho programu  Doprava

 • Veřejné garáže v ulici Mrkvičkova

Zajistíme urychlené řešení deficitu parkovacích míst v části sídliště Řepy I výstavbou veřejných garáží s kapacitou cca 400 parkovacích stání v ulici Mrkvičkova, zajistíme cenovou dostupnost parkování na úrovni současných hlídaných parkovišť v Řepích.

 

 • Parkování

Navýšíme počet parkovacích stání optimalizací současných parkovacích ploch (hlavně obnovením vodorovného dopravního značení). Další navyšování parkovacích stání nebudeme řešit na úkor zeleně. Připravíme k veřejné diskuzi projekt parkovacího domu v další lokalitě Řep tak, aby parkovací dům nezasahoval do komfortu bydlení ve svém okolí a byl cenově dostupný. 

 

 • Rekonstrukce chodníků

Připravíme a zrealizujeme program oprav a obnovy chodníků, v rámci opravy a výměny povrchů zajistíme také bezbariérovost (opravou či vybudováním nových nájezdů na chodníky pro vozíčkáře a dětské kočárky).

 

 • Regulace parkování nerezidentů

Nejsme příznivci modrých zón v Řepích. Problém parkování řidičů aut z příměstských satelitů, kteří v Řepích přestupují na MHD, budeme řešit ve spolupráci s hl. m. Prahou navýšením kapacit záchytných parkovišť (hnutí Pro Prahu má v plánu vybudovat 30.000 nových parkovacích míst P+R) a místní úpravou dopravního značení preferujícího rezidenty.

 

 • Rekonstrukce ulice Karlovarská

Ulice Karlovarská v úseku Slánská – Bílá Hora je ostudou Řep. Chybí zde chodníky, veřejné osvětlení, protihlukové stěny, nelze zde bezpečně odbočit vlevo,o nebezpečných můstcích při krajích vozovky ani nemluvě. Prosadíme rekonstrukci Karlovarské ulice a tento projekt propojíme s řešením nadměrné dopravní zátěže celých horních Řep.

 

 • Dopravní zklidnění horních Řep

Ve spolupráci s občany z horních Řep navrhneme a zrealizujeme dopravní zklidnění této lokality. Nebudeme slibovat, budeme jednat.

 

 • Bezpečné přechody

Tam, kde dnes chybí samostatné osvětlení přechodů, zajistíme jeho instalaci. Na všech frekventovaných přechodech doplníme obousměrná LED návěstidla ve středu vodorovného dopravního značení přechodu (blikající přechody). Docílíme tak účinného zvýraznění místa přechodu v celé šíři vozovky a významně zvýšíme bezpečnost chodců. Navýšíme počet přechodů pro chodce na frekventovaných místech (např. na rohu ulic Na Moklině a Hofbauerova, kde je v blízkosti ZŠ Jana Wericha).

 

 • Dopravní koncepce Řep

Břevnovská radiála již Řepy bezprostředně neohrožuje. Z návrhu nového územního – tzv. Metropolitního plánu Prahy je patrné, že Praha již s Břevnovskou radiálou nepočítá (Nejvyšší správní soud v minulém roce zrušil stavební uzávěru pro tuto stavbu - viz výkres dopravní infrastruktura na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy). Této skutečnosti přizpůsobíme novou dopravní koncepci Řep.

 

Odrka volebnho programu  Kultura, volnočasová činnost

 • Nabídka kulturních pořadů

- Vytvoříme podmínky pro obohacení kulturního života v Řepích. Nechceme jít cestou nákupu stále dražších kapel a umělců a komercionalizací kulturních akcí, jak se to děje dnes. Naopak bychom se rádi vrátili k lidovější a levnější zábavě, pořádané a realizované občany Řep a řepskými spolky. Rádi bychom podpořili například vznik řepského ochotnického divadla, obnovili tradici hasičských bálů a dalších společenských aktivit.

- Podpoříme rozšíření nabídky kulturních pořadů pro děti, mládež a seniory.

- Budeme podporovat a rozvíjet aktivity řepských občanů, spolků a dalších organizací, které budou připravovat společenské, kulturní a sportovní akce v Řepích.

 

 • Informovanost o kulturním dění v Řepích

Zajistíme větší informovanost o kulturním dění v Řepích lepším využitím všech dostupných informačních médií.

 

 • Podpora spolků

Budeme podporovat rozvoj místních spolků a organizací zajišťujících volnočasové činnosti dětí, mládeže a dospělých. Podporu zajistíme formou rozvoje stávajícího grantového programu, který se v praxi již osvědčil.

 

 • Památková zóna

Podporujeme zřízení památkové zóny v dolní části starých Řep (v okolí kostela sv. Martina), z důvodu uchování kulturního dědictví minulých generací. Po vyhlášení památkové zóny připravíme grantový program na podporu oprav budov zahrnutých v památkové zóně. Vyhlášení památkové zóny využijeme k dopravnímu zklidnění této lokality.

 

Odrka volebnho programu  Rodinná politika

 • Mateřské centrum Řepík

Podpoříme rozvoj služeb mateřského centra a jeho programů pro rodiče s malými dětmi. Využijeme potenciálu mateřských a rodinných center pro rozšíření služeb rodinám s malými dětmi (viz část programu Školství - Miniškolka pro děti od 2 let).

 

 • Slaďování rodinného a pracovního života

Na úřadu naší městské části přijmeme opatření umožňujících rozvoj flexibilních forem práce (zkrácené pracovní úvazky apod.) s cílem umožnění rychlejšího návratu osob pečujících o děti do zaměstnání.

 

Odrka volebnho programu   Služby

 • Sjednocení pracovišť úřadu městské části

Připravíme projekt sjednocení pracovišť úřadu městské části pod jednou střechou. Kanceláře umístěné v bytech panelových domů a v objektech bývalých jeslí jsou nevyhovující a nedůstojné pro klienty úřadu. Kanceláře mimo budovu radnice nejsou bezbariérové. Dislokace pracovišť do čtyř objektů prodražuje chod úřadu a ztěžuje jeho řízení a kontrolu. Projekt předložíme k veřejné diskuzi.

 

 • Občanům otevřená radnice

- Budeme dále rozšiřovat úřední hodiny tak, aby služby úřadu městské části byly dostupné každý pracovní den. Dále zkvalitníme a rozšíříme rozsah informací na webu městské části.

- Pro zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek budeme upřednostňovat systém elektronických aukcí před ostatními formami jejich zadávání.

 

 • Etický kodex úředníka

Aktualizujeme etický kodex úředníka úřadu naší městské části a doplníme ustanovení o označování pracovníků úřadu jmenovkami.

 

 • Zveřejňování informací

Budeme zveřejňovat všechny informace o činnosti úřadu, a to i ty, které nám zákon zveřejňovat výslovně neukládá. Informační povinnost radnice rozšíříme o jmenovité záznamy z hlasování rady městské části. Dále budeme zveřejňovat důvodové zprávy k jednotlivým projednávaným bodům v radě, aby občané měli kontrolu, na základě jakých argumentů a informací radní rozhodují.

 

 • Radniční noviny

V radničním měsíčníku Řepské 17 upřednostníme aktuální informace a zprávy, před společenskými rubrikami. Dáme v řepských novinách také větší prostor pro odlišné názory, než jak se děje dnes, kdy v novinách je prezentován výhradně názor podporující kroky vedení řepské radnice.

 

 • Podpora drobného podnikání

Naším cílem je vytvořit v Řepích takovou základnu služeb a spektrum obchodů, aby obyvatelé Řep nemuseli za chybějící nabídkou služeb dojíždět mimo Řepy. Zlepšení podmínek podnikatelů v Řepích zajistíme motivačními programy pro začínající i stávající podnikatele tak, aby podnikali a rozvíjeli svoje aktivity především zde v Řepích, a obohatili tak nabídku služeb pro občany Řep.

  

Odrka volebnho programu  Sociální a zdravotní služby

 • Domov s pečovatelskou službou

Zasadíme se o urychlenou výstavbu domova s pečovatelskou službou. Podporujeme variabilní uspořádání domova tak, aby v případě potřeby a finančního zajištění bylo možno část kapacity nebo celý dům provozovat v režimu lůžkové péče.

 

 • Stacionář pro seniory

V rámci domova s pečovatelskou službou zřídíme odlehčovací službu pro rodiny pečující o nemohoucího seniora – denní a týdenní stacionář.

 

 • Úprava bytů pro seniory a zdravotně postižené

Zavedeme program podpory úpravy (přestavby) bytů pro seniory a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít s podporou terénních služeb v prostředí, na které jsou zvyklí.

 

 • Senior taxi

Zavedeme finančně dostupnou službu dopravy seniorů a tělesně hendikepovaných k lékaři a na úřady. Vozidlo vybavíme také plošinou pro dopravu vozíčkářů.

 

 • Sociálně - právní poradenství

Zajistíme dostupnost sociálně-právního poradenství včetně zpřístupnění služeb Úřadu práce pro tělesně hendikepované přímo v Řepích.

 

 • Denní centrum pro seniory

Podpoříme rozvoj činnosti denního centra pro seniory a nabídneme bohatší program trávení volného času seniorů. Napomůžeme propojování činnosti klubu seniorů a mateřského centra, a umožníme tak přínosnou mezigenerační spolupráci a obohacení života dětí i seniorů.

 

 • Sociálně zdravotní služby

Budeme rozvíjet a podporovat terénní sociálně zdravotní služby s důrazem na domácí zdravotní péči a terénní pečovatelské služby. Na tyto služby klademe důraz, neboť upřednostňujeme péči o seniory a tělesně hendikepované v domácím prostředí před jejich umisťováním v zařízeních kolektivní péče.

 

 • Péče o nemocné seniory

Zajistíme rozšíření péče o dlouhodobě nemocné. Ve spolupráci s Domovem sv. Karla Boromejského umožníme klientům z Řep využívání většího počtu lůžek v domovem provozované léčebně dlouhodobě nemocných.

  

Odrka volebnho programu  Sport   

 • Víceúčelová sportovní hala

Prosazujeme snížení finanční náročnosti výstavby a provozu sportovního centra na kapacitu a potřeby občanů Řep. Rozšíříme využití kapacit krytého bazénu i na letní měsíce jeho propojením se sluneční loukou a brouzdalištěm pro děti.

 

 • Fitness park

Vybudujeme další hřiště s venkovními posilovacími prvky, které bude dobře dostupné ze západní části Řep (Sídliště Řepy II).

 

 • Finanční podpora sportu

Zajistíme financování řepského sportu přímo z rozpočtu městské části, aby řepští sportovci nebyli závislí na penězích z loterií a jiných podobných her. Bez ohledu na výši příjmů naší městské části z loterií a jiných podobných her zajistíme grantový program na podporu řepských sportovních oddílů.

 

 • Veřejná sportoviště

Podpoříme rozvoj a regeneraci veřejně přístupných sportovišť. Zaměříme se na vylepšení různorodosti a zvýšení atraktivnosti těchto sportovních ploch.

 

 • Zázemí fotbalového hřiště

Po dohodě s TJ Sokol Řepy zajistíme rekonstrukci a modernizaci zázemí fotbalového hřiště (šatny, klubovny, sociální zařízení).

 

 • WC pro skatepark

Zajistíme hygienické zázemí skateparku jeho dovybavením veřejně přístupnými toaletami. Velký a nečekaný zájem o skatepark je bohužel spojen se znečišťováním okolí. Nápravu zajistíme výše uvedeným dovybavením a svěřením hřiště správci, který bude zodpovědný za jeho provoz a dodržování pořádku.

 

Odrka volebnho programu  Školství

 • Místo ve školce pro všechny řepské děti

Do roka zajistíme nové třídy mateřské školy v nevyužitých prostorách základních škol a do dvou let uspokojíme všechny žadatele o umístění dítěte v MŠ. Nepůjdeme cestou navyšování počtů dětí ve třídách, které jsou v současnosti přeplněné, ale naopak  - po otevření nových tříd školek vrátíme počty dětí z dnešního maxima až 28 dětí na doporučovanou úroveň 20 až 24 dětí

 

 • Miniškolka pro děti od 2 let

Zavedeme program hlídání dětí od 2 let věku dítěte. Tuto službu nabídneme jak pro krátkodobé hlídání, tak jako službu obdobnou školce. Nabídku služeb pro rodiče dětí v této věkové kategorii doplníme podporou obdobné služby v rámci činnosti Mateřského centra Řepík.

 

 • Výuka jazyků na řepských školách

Podpoříme kvalitu výuky cizích jazyků na našich základních a mateřských školách. V mateřských a základních školách finančně podpoříme kvalitní lektory a jejich další vzdělávání. Na základních školách zajistíme finanční podporu jazykových pobytů žáků základních škol v zemích, jejichž jazyk se učí. Cílem programu je, aby každý řepský žák dostal v průběhu 8. nebo 9. třídy možnost kontaktu s rodilými mluvčími v jejich domácím prostředí. Finanční příspěvek městské části by měl umožnit, aby se těchto pobytů zúčastnily všechny děti bez ohledu na finanční situaci jejich rodin.

 

 • Obnova vybavení škol

Podpoříme další existenci a možnost čerpání prostředků Fondu pro podporu základních škol. Granty z tohoto fondu zaměříme na obnovu vybavení škol a učebních pomůcek, pořízení pracovních sešitů apod.

 

 • Obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

Bohužel máme informace o případech jednotlivých dětí, jejichž rodiny přes rozvinutý systém státních sociálních dávek trpí nouzí a nemohou dětem zajistit pravidelné obědy. Připravíme citlivý program, který pomůže těmto jednotlivým dětem zajistit zdarma obědy ve školní jídelně.

 

Odrka volebnho programu  Životní prostředí

 • Prostory pro volné pobíhání psů

Zajistíme vyhrazení prostor pro volné pobíhání psů. Tyto prostory mají pomoci chovatelům psů, aby mohli nechat pejsky proběhnout a nemuseli se obávat střetu jejich miláčků s náhodnými chodci nebo zaběhnutí.

 

 • Navýšení počtu košů

V Řepích je nedostatek košů podél pěších komunikací a ty na psí exkrementy je často nevhodně suplují, neboť jsou zaplněny plastovými láhvemi a dalším odpadem, čímž ztrácí svoji primární funkci. Naším cílem je rozšířit počet košů na běžný odpad, zajistit častější vynášení košů na psí exkrementy a podle potřeby doplňovat jejich počet.

 

 • Kontejnery na objemný odpad

Zvýšíme frekvenci přistavování kontejnerů na objemný odpad a zajistíme místo pro jejich přistavení i ve starých Řepích.

 

 • Obnova kontejnerových stání

Urychlíme realizaci programu na obnovu zchátralých kontejnerových stání. V uplynulém volebním období se dařilo rekonstruovat v průměru jedno kontejnerové stání ročně, a to je žalostně málo. Přitom rekonstrukcí by mělo projít cca 80 kontejnerových stání. Zvýšíme tempo rekonstrukcí tak, aby se ročně zrekonstruovalo minimálně 10 kontejnerových stání.

 

 • Sběrný dvůr

Ve spolupráci s magistrátem vybudujeme sběrný dvůr na objemný odpad, tříděný odpad a nebezpečný odpad v prostoru Reinierovy ulice (za garážemi dopravního podniku) a snížíme tak množství černých skládek na území naší městské části.

 

 • Údržby předzahrádek

Podpoříme a budeme dále rozvíjet program podpory údržby předzahrádek obyvateli přilehlých domů. V rámci programu Rozkvetlé Řepy odměníme všechny, kteří se starají o své bezprostřední okolí.

 

 • Zkvalitnění úklidu veřejných ploch

Přestože je košů na psí exkrementy relativní dostatek, zůstává přetrvávajícím problémem čistota trávníků, a to zásluhou neukázněnosti některých chovatelů, kteří po svém pejskovi neuklízí. Posílíme proto plošné úklidy, a to zejména po zimě, kdy je tento nešvar nejvíce vidět, a v průběhu roku více využijeme vysavač na psí exkrementy. Budeme také klást důraz na postihy neukázněných pejskařů.

 

 • Výsadba stromů

Stromy jsou plíce naší městské části, a proto podpoříme jejich další výsadbu. Každým rokem bychom chtěli vysadit 50 až 100 nových stromů.

 

 • STOP dalšímu zahušťování zástavby v Řepích

Nesouhlasíme s dalším zahušťováním zástavby Řep z důvodu omezené kapacity občanské vybavenosti (např. školek, parkování, kapacity MHD, zvýšení automobilového provozu atd.) a vysoké urbanizovanosti naší městské části. Na omezeném prostoru dosud nezastavěných stavebních parcel podpoříme jenom kvalitní výstavbu, která bude v souladu se stávajícím územním plánem a nezatíží negativně svoje okolí a infrastrukturu Řep.

 

 • „Ne“ zvířecímu krematoriu ve Zličíně

Podpoříme sousední městskou část v odporu proti výstavbě „Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech“ v Praze - Zličíně, jinak řečeno zvířecího krematoria. Takové zařízení nepatří do města, kde by zvyšovalo již tak vysokou zátěž občanů exhalacemi.

 

 • Hluk z letecké dopravy

Podporujeme výstavbu paralelní dráhy letiště Ruzyně, neboť jedině její výstavba dále sníží hlukovou zátěž z leteckého provozu nad velkou částí Řep.

template joomla by JoomSpirit