f

Stavební fakulta ČVUT

SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA - ŘEPY, NA CHOBOTĚ

Předkládáme Vám práce studentů 3. ročníku Stavební fakulty ČVUT, oboru Architektura a stavitelství. Práce studenti zpracovávali jako semestrální architektonický projekt pod vedením pedagogů katedry architektury, Ing. arch. Jitky Paroubkové a Ing. arch. Břetislava Malinovského.

Úkol byl zadán jako vícefunkční areál s tím, že hlavní náplní je sportovní zařízení. K tomu si studenti volili doplňkové funkce. Těmi obvykle bylo ubytovací zařízení (hotel, ubytovna) a stravovací zařízení (restaurace, občerstvení). V některých případech se vyskytují ještě jiné funkce.

Jako hlavní sportovní náplň byla krytá víceúčelová hala s potřebným zázemím, k tomu byly navrhovány další sportovní aktivity - obvykle dle zájmu studentů.

V rámci návrhu umístění objektů na pozemek bylo požadováno i umístění venkovních hřišť. Kromě toho studenti samozřejmě měli řešit i dopravní napojení a parkovací plochy.

Návrhu zástavby a celkového rozmístění v situaci a využití pozemku předcházely podrobné průzkumy na místě a rozbory možných dopravních vazeb, včetně samozřejmě rozvah o hmotové kompozici celého území.

Kvalita návrhů i zpracování jednotlivých projektů se liší v závislosti na schopnostech a „nasazení" jednotlivých studentů. To se odráží i v klasifikaci jejich projektů.

Součástí hmotového a architektonického řešení je v případě kryté sportovní haly i její konstrukční řešení. Nutno podotknout, že to byl úkol pro studenty 3. ročníku poměrně náročný, protože z konstrukcí jejich dosavadní znalosti nejsou dostatečně hluboké. Nicméně se s tímto obtížným úkolem „poprali", každý dle svých schopností a možností, ale zdatně.

Budeme rádi, když práce studentů využijete při úvahách o možnostech využití území. Pro případně další konzultace jsem Vám k dispozici. Je možné provést i nové rozvahy podle aktuální situace a požadavků.

Území má velký potenciál. Vazba na stávající sportovní zařízení (venkovní hřiště, sokolovna) je cenná a neopomenutelná. Rozhodně stojí za to věnovat rozvoji tohoto území velkou pozornost a vyvarovat se unáhlených rozhodnutí, která by mohla vést k nenapravitelným chybám.

Ing. arch. Jitka Paroubková, PhD.

template joomla by JoomSpirit