f

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY

Stanovy 2014

Stanovy Hnutí LEPŠÍ ŘEPY

Čl. 1.
Úvodní ustanovení

1. Název politického hnutí je Hnutí LEPŠÍ ŘEPY (dále jen „Hnutí“), zkratka Hnutí je HLŘ.

2. Sídlem Hnutí je Praha 6 – Řepy, Španielova 42/1273, PSČ 163 00.

3. Hnutí působí na území České republiky.

4. Hnutí vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Programové cíle

1. Hnutí usiluje o efektivní, odborně řízené a spravedlivé vedení městské části Prahy 17.

2. Územní samospráva je zde proto, aby sloužila svým občanům. Bude pracovat maximálně efektivně s důrazem na zájem všech obyvatel Prahy 17. Veřejné prostředky jsou prostředky nás všech a budou takto vynakládány. Nebudou sloužit k jakémukoliv obohacení.

3. Hnutí bude aktivně prosazovat zájmy všech obyvatel Prahy 17 jakožto občanů České republiky. Bude tak činit v souladu s Ústavou České republiky a ustanoveními Evropské charty místní samosprávy, prostřednictvím zvolených zástupců Hnutí.

4. Hnutí bude prosazovat do všech veřejných funkcí odborníky s vysokým morálním a nezpochybnitelným společenským kreditem, kteří jsou maximálně profesně zdatní a jsou schopni efektivně řídit městskou část a vyhodnocovat dopady svých rozhodnutí. Výkon jakékoliv funkce bude průběžně kontrolován, při zachování osobní odpovědnosti každého člena Hnutí.

5. Podporujeme solidární společnost s právem na důstojný život všech obyvatel městské části Prahy 17 a obyvatel hlavního města Prahy.

6. Hnutí se zavazuje starat se s péčí řádného hospodáře o oprávněné potřeby všech svých spoluobčanů. Samozřejmé je dodržování zásad zodpovědného hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů České republiky, z rozpočtů EU a z dotací národních či zahraničních subjektů ve prospěch všech obyvatel městské části Prahy 17.

7. Hnutí prosazuje nulovou toleranci k jakékoliv formě korupce a korupčního chování.

8. Cílem Hnutí je důraz na posílení finančních zdrojů městské části Prahy 17 z rozpočtu hlavního města Prahy a posílení finančních zdrojů hlavního města Prahy v rámci rozpočtového určení daní.

9. Praha 17 má nárok na adekvátní finanční prostředky na svoji činnost v rámci rozpočtu hlavního města Prahy.

10. Povinností každého člena Hnutí je systematické řešení otázky regionálního rozvoje na základě demokratického principu většinového názoru.

Čl. 3
Ustanovení o členství

1. Členem Hnutí může být občan ČR, který:
a) dovršil 18 let věku,
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

Čl. 4
Vznik členství

1. Podmínkou vzniku členství v Hnutí je podání úplně a pravdivě vyplněné písemné žádosti o členství v Hnutí, splnění čekatelské lhůty a kladné rozhodnutí předsedy Hnutí o přijetí člena.

2. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení žádosti o členství Místní organizaci.

3. Předseda Hnutí rozhoduje o přijetí člena.

4. V případě zamítnutí žádosti o členství může žadatel podat protest rozhodčí komisi, její rozhodnutí je konečné.

5. Členství vzniká na základě rozhodnutí předsedy Hnutí, a to ke dni rozhodnutí.

6. Obsahové a formální náležitosti žádosti o členství a délku čekatelské lhůty stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem. V odůvodněných případech může Předsednictvo podmínku čekatelské lhůty žadateli zkrátit nebo prominout.

Čl. 5
Člen Hnutí má právo:

1. volit a být volen do orgánů Hnutí,

2. účastnit se jednání Místní organizace, jejíž je členem a orgánů Hnutí, jejichž je členem,

3. být informován o činnosti Hnutí a přijatých usneseních orgánů Hnutí,

4. odvolávat se proti rozhodnutí orgánů Hnutí k rozhodčí komisi Hnutí,

5. předkládat orgánům Hnutí náměty, připomínky a stížnosti.

Čl. 6
Povinnosti člena Hnutí

Člen Hnutí je povinen:

1. účastnit se všech jednání orgánů Hnutí, jejichž je členem,

2. dbát o dobré jméno Hnutí a dodržovat Stanovy Hnutí, vnitřní a organizační předpisy Hnutí,

3. prosazovat programové cíle Hnutí a aktivně se podílet na plnění programu Hnutí a jeho činnosti,

4. respektovat a plnit usnesení orgánů Hnutí,

5. informovat neprodleně Předsednictvo o případných změnách v údajích, které uvedl v žádosti o členství,

6. hradit roční členský příspěvek. V případě zániku členství se příspěvek, ani jeho část, nevrací. Nový člen Hnutí je povinen uhradit roční členský příspěvek v plné výši, a to do 15 dnů ode dne přijetí za člena Hnutí.

Čl. 7
Zánik členství

Členství zaniká:

1. dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení z Hnutí Předsednictvu,

2. dnem vstupu člena Hnutí do jiné politické strany nebo hnutí,

3. dnem registrace člena Hnutí na kandidátní listině do veřejné funkce za jinou politickou stranu nebo politické hnutí bez souhlasu Předsednictva,

4. nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu, nerozhodne-li Předsednictvo jinak,

5. spácháním úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,

6. dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení člena Hnutí způsobilosti k právním úkonům,

7. vyloučením člena Hnutí,

8. úmrtím člena Hnutí.

Čl. 8
Vyloučení člena z Hnutí

O vyloučení člena z Hnutí rozhoduje Předsednictvo. Důvodem pro vyloučení člena z Hnutí může být:

1. uvedení nepravdivých anebo neúplných údajů v žádosti o členství,

2. porušení Stanov,

3. soustavné zanedbávání povinností člena Hnutí,

4. jednání, které poškozuje Hnutí,

5. zneužití funkce v Hnutí nebo zneužití veřejné funkce.

Čl. 9
Organizační struktura

Organizační strukturu Hnutí tvoří:

Sněm
Předsednictvo
Rozhodčí komise
Revizní komise
Místní organizace

Čl. 10
Orgány Hnutí

Sněm

1. Je nejvyšším orgánem Hnutí.

2. Schází se nejméně jednou za 4 roky; Sněm svolává předseda Hnutí prostřednictvím internetové stránky Hnutí anebo elektronickou korespondencí, alespoň 14 dnů předem.

3. Sněmu se s oprávněním hlasovat účastní všichni členové Hnutí.

4. Volí a odvolává předsedu Hnutí, místopředsedu Hnutí a člena Předsednictva.

5. Volí a odvolává členy Revizní komise a Rozhodčí komise.

6. Rozhoduje o změně Stanov, o zrušení Hnutí nebo jeho sloučením s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou nebo o jeho přeměně na zapsaný spolek,

7. Volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Hnutí, neurčují-li Stanovy jinak.

8. Je usnášeníschopný, účastní-li se jej nejméně jedna polovina přítomných členů oprávněných hlasovat; není-li Sněm usnášeníschopný, koná se náhradní Sněm ve lhůtě do jednoho měsíce; náhradní Sněm je usnášeníschopný, účastní-li se jej nejméně jedna třetina přítomných členů oprávněných hlasovat.

Předsednictvo

1. Je statutárním orgánem Hnutí, který rozhoduje o všech záležitostech Hnutí, které nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí a který řídí činnost Hnutí.

2. Do jeho působnosti náleží zejména hospodařit s majetkem Hnutí; předkládat zprávy o činnosti a hospodaření Hnutí Sněmu; schvalovat roční rozpočet; zpracovávat a schvalovat výroční finanční zprávu podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů; schvalovat vnitřní a organizační předpisy; schvalovat kandidátní listiny do zastupitelstva městské částí Prahy 17 a zastupitelstva hlavního města Prahy; schvalovat návrhy kandidátů Hnutí na veřejné funkce; určovat a jmenovat volební zmocněnce pro volby do výše uvedených zastupitelských sborů; rozhodovat o výši členského příspěvku a jeho splatnosti; rozhodovat o vyloučení člena Hnutí; rozhodovat o vzniku a zrušení Místní organizace a rozhodovat o zřízení či zrušení odborných komisí.

3. Je složeno ze tří členů, z nichž jeden je předseda Hnutí, jeden je místopředseda Hnutí, a jeden člen; členové Předsednictva jsou oprávněni účastnit se jednání všech orgánů Hnutí.

4. Zasedá podle potřeby, a to na základě svolání předsedou Hnutí; v případě nepřítomnosti předsedy svolává Předsednictvo místopředseda Hnutí.

5. Rozhoduje nadpoloviční většinou členů Předsednictva; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Hnutí.

6. Je usnášeníschopné, účastní-li se jeho schůze nejméně dva členové.

Předseda

1. Stojí v čele Hnutí a reprezentuje Hnutí navenek.

2. Svolává, řídí a koordinuje činnost Předsednictva, nepověří-li tím jiného člena Předsednictva.

3. Svolává a řídí zasedání Sněmu, nepověří-li tím jiného člena Předsednictva.

Místopředseda

1. Zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Rozhodčí komise

1. Je rozhodčím orgánem Hnutí, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí.

2. Provádí závazný výklad Stanov, rozhoduje o souladu vnitřních a organizačních předpisů se Stanovami Hnutí.

3. Je odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů Hnutí a jeho rozhodnutí je konečné.

4. Je tříčlenná, složená z předsedy a dvou členů Hnutí; předsedu volí členové komise z vlastních řad.

5. Jedná pouze na základě písemného podnětu od člena, žadatele o členství nebo orgánu Hnutí.

6. Před rozhodnutím, které musí mít vždy písemnou formu a musí vždy obsahovat odůvodnění, musí dát prostor pro vyjádření stranám sporu nebo dotčeným orgánům Hnutí.

Revizní komise

1. Je revizním orgánem Hnutí, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí.

2. Je tříčlenná, složená z předsedy a dvou členů Hnutí, jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí.

3. Po obdržení písemného podnětu provede šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu; ve stanovisku se uvede, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné a doporučí příslušnému orgánu Hnutí opatření k nápravě.

4. Předsedu volí členové komise z vlastních řad.

Místní organizace

1. Místní organizace jsou základní organizační jednotky Hnutí, které se zřizují na území městské části Prahy 17. Místní organizaci lze zřídit na základě žádosti minimálně tří členů Hnutí. O vzniku a zrušení Místní organizace rozhoduje Předsednictvo.

2. Nejvyšším orgánem Místní organizace je místní sněm, jehož členy jsou všichni členové Místní organizace, místní sněm volí a odvolává předsedu a místopředsedu Místní organizace.

3. Předseda Místní organizace řídí a koordinuje činnost Místní organizace.

4. Místní organizace navrhuje kandidáty do orgánů Hnutí či do veřejných funkcí.

5. Místní organizace předkládá orgánům Hnutí náměty, připomínky a stížnosti.

6. Místní organizace navrhují kandidátní listinu a volební program do zastupitelstva městské části Prahy 17, které projednává a schvaluje Předsednictvo.

Čl. 11
Společná ustanovení o orgánech Hnutí

1. Funkční období členů orgánů je čtyřleté a končí novou volbou.

2. Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné, účastní-li se jich nejméně jedna polovina přítomných členů oprávněných hlasovat.

3. Orgány rozhodují usnesením.

4. Orgány rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů orgánu, neurčují-li Stanovy jinak.

5. Ze zasedání orgánů se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a ověřovatel zápisu.

6. Uvolní-li člen Předsednictva, Rozhodčí komise nebo Revizní komise svou funkci nebo jeho funkce zanikne před skončením funkčního období, může přistoupit Předsednictvo ke kooptaci jiného člena Hnutí; výkon funkce kooptovaného člena končí nejpozději dnem uplynutí funkčního období řádně zvolených členů příslušného orgánu.

7. Funkce člena Rozhodčí komise a Revizní komise je neslučitelná s funkcí člena Předsednictva.

8. V případě nečinnosti některého orgánu Hnutí přechází jeho působnost na nejblíže nadřízený orgán Hnutí.

9. Záležitosti výslovně ve Stanovách neupravené mohou být upraveny vnitřním nebo organizačním předpisem.

Čl. 12
Způsob jednání statutárního orgánu

1. Jednat a podepisovat jménem Předsednictva je oprávněn samostatně předseda Hnutí.

2. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí a jménům jednajících připojí jednající své podpisy.

Čl. 13
Zásady hospodaření

1. Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Hospodaření Hnutí se řídí právním řádem ČR a je upraveno vnitřními a organizačními předpisy.

Čl. 14
Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

1. Pokud Sněm svým usnesením nerozhodne jinak, připadne majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zániku nebo sloučení Hnutí, Českému olympijskému výboru.

Čl. 15
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nahrazují znění stanov registrované dne 29. 11. 2012.

2. Funkční období členů stávajících orgánů Hnutí zaniká nejpozději uplynutím 60 dnů ode dne registrace těchto stanov. V této lhůtě budou Hnutím ustaveny nové orgány a členové těchto orgánů v souladu s těmito stanovami.

V Praze dne: 4. 6. 2014

                                                                                                                      Předseda Hnutí LEPŠÍ ŘEPY
                                                                                                                                Mgr. Bořek Černovský

template joomla by JoomSpirit